Wednesday, January 17, 2018
image image image image
ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် မိူဝ်ႈၵျုၼ်ႇ 9 ဝၼ်း ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ 200 တူၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း။ Read the Full Story
ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉတႃႇပဵၼ်မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပိုတ်ႇတီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်မၢတ်ႈ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵိုၵ်း ပၢင်ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်း  ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ ၵမ်ႉၸွႆႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵၼ်း ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸေႊၵႅင်း မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႈ 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တွၵ်ႇတႃႇ ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး လၢႆလၢႆၵေႃႉသေ လႆႈၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈ ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ဢၼ်ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ (Australia Shan Community) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵမ်ႉၸွႆႈမႃး တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တိူင်းၸေႊၵႅင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ တီႈသွင် ၼႂ်းလိုမ်လိၼ်ဢေးသျႃး   ၼႂ်းသဵၼ်ႈမိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် ဢေးသျႃး ပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် တီႈသွင် ၼႆ ၸုမ်းဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း (Aisan Ranking) ဢၼ်ထတ်းသၢင်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵၼ်ႊၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ ၶွင် မိူင်းဢေးသျႃးၶဝ် ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉ။ Read the Full Story

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

မိူဝ်ႈၵျုၼ်ႇ 9 ဝၼ်း ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ 200 တူၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း။

ၸၢႆးမူၼ်းဢွၼ်ႇ ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ် ပွင်ပဵၼ်မႃး ပၢင်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ "ပုၼ်ႈတႃႇႁၵ်ႉသႃ လိၼ်မႄႈမိူင်း လႄႈ ထိင်းသိမ်း သၽႃႇဝ ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁဝ်း ပေႃးတေမီး လွင်ႈၵတ်းယဵၼ် ၼင်ႇသၽႃႇဝၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ဢွၼ်ၵတ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵုသူဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်7မူၼ်း ၼႆၵေႃႈ ပိူင်႞" ၼႆ ယဝ်ႉ။

တူၼ်ႈမႆ့ဢၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢွၼ်ၵၼ် ၽုၵ်ႇတီႈဝတ်ႉ သၢႆလႅင်း ၽႃသွၼ်ႉ လႄႈ ဝတ်ႉၶိူဝ်း ထမ်း(ၵျွင်းၽၵ်းႁႃႈ) ၼႆႉ တေမီး မႆႉသၵ်း၊ မႆႉၸလီ၊ မႆႉမွၵ်ႇၵွၼ်၊ မႆႉပႅၵ်ႇ၊ မႆႉမၢၵ်ႇၶီႈၼူၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တူၼ်ႈမႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢဝ်မႃးတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ တီႈၶူဝ်လမ် လႄႈ လွႆလႅမ်ဝႃႈၼႆ။မၼ်းၸၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ "ပေႃးထိုင်ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်း မူၼ်း ၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵၼ်သေ ၵႆႉလေႇ ဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်းသုမ်းလၢႆ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇတူဝ်ၶဝ် တႃႇၵူၼ်းၼမ် လႄႈ တႃႇၾိင်ႈတိုၼ်း ပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း ၼႆလႄႈ ၶႃႈႁဝ်း ၸင်ႇၵပ်း သၢၼ် တင်းၸဝ်ႈသြႃႇ လႄႈ ႁူဝ်ၼႃႈပွၵ်ႉသေ ၸတ်းမႃးတႃႇၽုၵ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ" ၼႆယဝ်ႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်းၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇပေႃးတေၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ ပေႃးတေမီးၸႂ်ၶႂ်ႈ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉၵႂႃႇၼမ်ၼမ် ၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈမေႇ 10 ဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ လိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် လႄႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မွၵ်ႈ 700 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈမႃးတူၼ်ႈမႆႉ တီႈၼွင်ၽႃ လႄႈ ၵွင်းမူးထၢတ်ႈလႅင်းသၢၼ်  1111 တူၼ်ႈဝႃႈၼႆ။


ၶၢဝ်ႇႁူဝ်ၼႆႉ ႁၵ်ႉၶိူဝ်းႁၢၼ် တႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်း ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ သႅၼ်ပၢႆး သွႆႉ 5 မၢႆ 11 ယူႇဢေႃႈ။
https://www.facebook.com/Hak.Hko.Han/
https://www.facebook.com/HsenpaiNews/
https://www.facebook.com/voiceoftaivot/

 

 

 

Share

ၶၢဝ်ႇ လိုၼ်းသုတ်း

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

ၽဵင်းၵႂၢမ်း တႆး

Articles by Author

ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ သဵင်ပီႈၼွင်ႉတႆး

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 38 guests and no members online