Wednesday, January 17, 2018
image image image image
ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် မိူဝ်ႈၵျုၼ်ႇ 9 ဝၼ်း ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ 200 တူၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း။ Read the Full Story
ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉတႃႇပဵၼ်မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပိုတ်ႇတီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်မၢတ်ႈ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵိုၵ်း ပၢင်ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်း  ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ ၵမ်ႉၸွႆႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵၼ်း ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸေႊၵႅင်း မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႈ 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တွၵ်ႇတႃႇ ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး လၢႆလၢႆၵေႃႉသေ လႆႈၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈ ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ဢၼ်ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ (Australia Shan Community) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵမ်ႉၸွႆႈမႃး တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တိူင်းၸေႊၵႅင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ တီႈသွင် ၼႂ်းလိုမ်လိၼ်ဢေးသျႃး   ၼႂ်းသဵၼ်ႈမိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် ဢေးသျႃး ပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် တီႈသွင် ၼႆ ၸုမ်းဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း (Aisan Ranking) ဢၼ်ထတ်းသၢင်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵၼ်ႊၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ ၶွင် မိူင်းဢေးသျႃးၶဝ် ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉ။ Read the Full Story

ပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ႁူမ်ႈၵၼ်(3) ဢၼ် ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး၊ ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ၵျွင်းမႂ်ႇလႄႈ ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇ သီႇႁႃႉၼႃႇတႃႉလင်ႇၵႃႇရ (M.A) ။

 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6-7-8-9/12/2013 ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ဢွင်ႈတီႈ ဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၼွင်၊ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယႂ်ႇလူင် ႁူမ်ႈၵၼ် (3) ဢၼ် လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢၼ်မီးမင်ႇၵလႃႇယႂ်ႇႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပီႊတႆး 2108 ၼီႈ၊ လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ (4) ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းသုၵ်း 6/12/2013 တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ပွႆး၊ ယၢမ်းၶမ်ႈ ၶိုၼ်းမီးတၢင်းၵႃႈ ၊ လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ (5) ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းသဝ် 7/12/2013 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:00 မူင်း တၢင်ႇ ဢၼေႇၵၸႃႇၽြႃးလႄႈ လူႇသွမ်းတေႃႇ၊ ယၢမ်းၼႂ် 8:30 မူင်း လူႇၽြႃးပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်း ၼပ်ႉယမ် ပုတ်ႉထ ၽႃႇသႃႇ။ ဝၢႆးဝၼ်း 1:00 မူင်း ပၢင်ၵုမ်ပွႆးဝတ်ႉ ဝဵင်းၵေးသီးပတ်းပိုၼ်ႉ၊ ယၢမ်းၶမ်ႈ 6:00 မူင်း ၸဝ်ႈသြႃႇသီႇႁႃႉၼႃႇတႃႉလင်ႇၵႃႇရ (M.A) ဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ မိူင်းၼွင် ႁေႃးတြႃး၊ ယၢမ်းၶမ်ႈ 7:30 မူင်း တႄႇတၢင်းၵႃႈလႄႈ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ႁွင်ႉၵႂၢမ်း ပၢၼ်ၵဝ်ႇ၊ ပၢၼ်မႂ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 8/12/2013 ဝၼ်းတိတ်ႉ၊ လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ (6) ၶမ်ႈ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 7:30 မူင်းတေႃႇ 8:30 မူင်း တေသိုပ်ႇၸႃႇတႃႇ ၸဝ်ႈသြႃႇ သီႇႁႃႉၼႃႇတႃႉလင်ႇၵႃႇရ၊ ဝၢႆးဝၼ်း 2:00 မူင်း မီးတၢင်းၵႃႈၵွင်မွင်းသိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ဝၢၼ်ႈၶူင်ႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈၶႅမ်။ ယၢမ်းၶမ်ႈ 6:30 မူင်းတေႃႇထိုင် 7:30 မူင်း ၸဝ်ႈၶူးၺႃႇၼသီရိ (တၵ်ၵသီလထမ်မႃၸရိယ၊ M.A) ဝတ်ႉသၢၼ်သၢႆးတႆး၊ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေႁေႃးတြႃး၊ ယၢမ်ႈၶမ်ႈ 7:30 မူင်း တေၶိုၼ်းတႄႇ တၢင်းၵႃႈလႄႈ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵႂႃႇ မိူၼ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 9/12/2013၊ ဝၼ်းၸၼ်၊ လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ (7) ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း တေႃႇ 9:30 မူင်း လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉသေ တေႁုပ်ႈသိမ်းပၢင်ပွႆး လႆႈႁူႉမႃးၼင်ႇၼႆ။

တွၼ်ႊတႃႇပၢင်ပွႆး ဝဵင်းမိူင်းၼွင်ၼႆႉ မီးၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်း ႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ် (မိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင်) ထႅၼ်ႈလႅဝ်း၊ သိူဝ်သိူဝ်း၊ ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း၊ ၸၢႆးၵျေႃႇတႄႉ၊ ၸုမ်းၵဝ်းယူၵ်ႉယူၵ်ႉ(ၵျွၵ်းမႄး)၊ ၸၢႆးဢူး၊ ဢူးလၢႆး (ပႅမ်းလူင်)၊ ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင်၊ ၸၢႆးပီး (မိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင်)၊ ၸၢႆးၵၢပ်ႇသႅင် တင်း ၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်း လႄႈ ၸၢႆးၸိူင်းႁၢၼ် တေမႃး မူၼ်ႈၸႂ် ပၼ်တင်း ၽဵင်းၵႂၢမ်းပၢၼ်မႂ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ၸၢႆးသၢႆဝၼ်းလႅင်း (လၢႆးၶႃႈ)လႄႈ ၼၢင်းမွၼ်းသႅင် (သႅၼ်ဝီ) တေမႃးဝၢၵ်ႇဝွၵ်းၵၼ်တင်း ၽဵင်းၵႂၢမ်း ပၢၼ်ၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

 

Share

ၶၢဝ်ႇ လိုၼ်းသုတ်း

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

ၽဵင်းၵႂၢမ်း တႆး

ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ သဵင်ပီႈၼွင်ႉတႆး

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 17 guests and no members online