Wednesday, January 17, 2018
image image image image
ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် မိူဝ်ႈၵျုၼ်ႇ 9 ဝၼ်း ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ 200 တူၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း။ Read the Full Story
ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉတႃႇပဵၼ်မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပိုတ်ႇတီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်မၢတ်ႈ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵိုၵ်း ပၢင်ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်း  ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ ၵမ်ႉၸွႆႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵၼ်း ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸေႊၵႅင်း မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႈ 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တွၵ်ႇတႃႇ ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး လၢႆလၢႆၵေႃႉသေ လႆႈၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈ ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ဢၼ်ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ (Australia Shan Community) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵမ်ႉၸွႆႈမႃး တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တိူင်းၸေႊၵႅင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ တီႈသွင် ၼႂ်းလိုမ်လိၼ်ဢေးသျႃး   ၼႂ်းသဵၼ်ႈမိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် ဢေးသျႃး ပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် တီႈသွင် ၼႆ ၸုမ်းဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း (Aisan Ranking) ဢၼ်ထတ်းသၢင်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵၼ်ႊၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ ၶွင် မိူင်းဢေးသျႃးၶဝ် ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉ။ Read the Full Story

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင် တီႈမိူင်းယၢင်း

ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းမၢၵ်ႇၼ  ထုင်ႉဢိၼ်းတေႃႇၵျီး (ၼွင်လူင်ၸေႊၶမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼွင်လူင် မႄႈမၢႆႈ) ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1.12.2013 တေႃႇထိုင် 2.12.2013 ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း။

 ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼမ်လၢႆ တွၼ်ႊတႃႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ၊ တၢင်ႇၼေ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ပဵၼ် ယူႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၽႂ်မၼ်း။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႄးလိူၵ်ႈဢဝ် ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်တၢင်ႇၼေမႃးၼၼ်ႉ လွင်ႈတၢင်း 4 ဢၼ်သေ သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ၵႂႃႇ ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵေႃႉၼိူင်ႈ လၢတ်ႈၼေဝႃႈ “ယွၼ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပႆႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးမူတ်း လႄႈ တွၼ်ႊတႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆးလႅင် ၼၼ်ႉ လႆႈလိူၵ်ႈဝႆႉ ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ (ၸူဝ်ႊၶၢဝ်း) 11 ၵေႃႉ၊ တွၼ်ႊတႃႇတေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1.1.2014 ၼၼ်ႉ လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ ဢွင်ႈတီႈတေၸတ်းႁဵတ်းတႄႉ ပႆႇလႆႈ မၵ်းမၼ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3.12.2013 ၼႂ်းဝၼ်းပီႊမႂ်ႇတႆး ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၵႂႃႇတီႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းမၢၵ်ႇၼ  ၼွင်လူင်ၸေႊၶမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼွင်လူင်မႄႈမၢႆႈ ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ႊၽၢဝ်ႇ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 5 ၶေႃႈ။

(1) မုင်ႈမွင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ႊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႆးလႅင် ႁႂ်ႈမူတ်းႁၢႆ

(2) တေၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ႁႂ်ႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မၼ်ႈၵိုမ်း

(3) မုင်ႈမွင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆးလႅင် ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်

(4) မုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ဝႆးဝႆးသေ ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် 

(5) ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း ဢၼ်တေၵဵပ်း ပတ်ႉပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းပီႊ 2014 ဢၼ်တေမႃးၼၼ်ႉ တူၵ်းလူင်လႆႈၸႂ် တႃႇသႂ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင်  ၸၢဝ်းတႆးလႅင် ပဵၼ်တႆးလႅင် 

မိူဝ်ႈၶမ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး ၼၼ်ႉ လႆႈၵဵပ်းငိုၼ်းတၢင်းလူႇ တွၼ်ႊတႃႇၵမ်ႉၵႅမ်ထႅမ်ၸွႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႊၽေးသိုၵ်း ၸၢဝ်းတႆး လႆႈငိုၼ်းႁွမ်းလူႇ 357,700 ထႅပ်ႇ (ပျႃး)၊ လႆႈလွႆးဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင်(TNDP) ဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

 

 

Share

ၶၢဝ်ႇ လိုၼ်းသုတ်း

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

ၽဵင်းၵႂၢမ်း တႆး

ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ သဵင်ပီႈၼွင်ႉတႆး

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 33 guests and no members online