Wednesday, January 17, 2018
image image image image
ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် မိူဝ်ႈၵျုၼ်ႇ 9 ဝၼ်း ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ 200 တူၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း။ Read the Full Story
ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉတႃႇပဵၼ်မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပိုတ်ႇတီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်မၢတ်ႈ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵိုၵ်း ပၢင်ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်း  ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ ၵမ်ႉၸွႆႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵၼ်း ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸေႊၵႅင်း မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႈ 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တွၵ်ႇတႃႇ ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး လၢႆလၢႆၵေႃႉသေ လႆႈၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈ ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ဢၼ်ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ (Australia Shan Community) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵမ်ႉၸွႆႈမႃး တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တိူင်းၸေႊၵႅင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ တီႈသွင် ၼႂ်းလိုမ်လိၼ်ဢေးသျႃး   ၼႂ်းသဵၼ်ႈမိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် ဢေးသျႃး ပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် တီႈသွင် ၼႆ ၸုမ်းဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း (Aisan Ranking) ဢၼ်ထတ်းသၢင်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵၼ်ႊၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ ၶွင် မိူင်းဢေးသျႃးၶဝ် ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉ။ Read the Full Story

ၸေႊဝဵင်းၶူဝ်လမ်(ၶူဝ်ၶမ်း) ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး ၵူၼ်းၵိုၼ်းၼမ်လိူဝ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႊဝဵင်းၶူဝ်လမ်(ၶူဝ်ၶမ်း)  ဢိၵ်ႇပႃး ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆး ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2108 ၼီႊ လႄႈ ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး ဢိၵ်ႇပွႆးလူႇၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇ။

 ဝၼ်းထီႉ 2.12.2013 ၶၢဝ်းယၢမ်း 12:00 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မီးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းႁွင်ႉၵႂၢမ်း၊ ၵႃႈၼူၵ်ႉၵႃႈတူဝ်း၊ ၵႃႈလၢႆးသေ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီႊမႂ်ႇ (ႁပ်ႉၸဵင်) ယဝ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁွင်ႉၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸွမ်ပိဝ် ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 3.12.2013 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း မီးပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပီႊမႂ်ႇတႆးသေ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၶဝ် လၢႆလၢႆၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵႂႃႇယဝ်ႉ လႆႈဢဝ်ဝႂ် ယုၵ်ႈယွင်ႈၵုင်ႇမုၼ် လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇ တွၼ်ႈပၼ် ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်း တႃႇပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး၊ ဝၢႆးပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း လႆးႁူမ်ႈၵၼ် ၵၢပ်ႈသွမ်း သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈယဝ်ႉ ၵိၼ်ၶဝ်ႈမႂ်ႇ ၼမ်ႉမႂ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်၊ ဝၼ်းထီႉ 4.12.2013 မႃးသမ်ႉမီးပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႂ် သုၼ်ႇလီၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈၼိူင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ပီႊၼႆႉလႆႈဝႃႈလၢၵ်ႇလၢႆးဝႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း(10)ပီႊ ပၢႆ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈ လႆႈႁၼ် ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸဵင် ၼႆႉ ယႂ်ႇၵိုၼ်း ၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ပဵင်းမိူၼ်ၼႆ သေပွၵ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႊပွၵ်ႉပွၵ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပူၵ်းၸွမ်ပိဝ်တႆး ၵူႊႁိူၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလႆႈႁၼ် မီးလွင်ႈ ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ၊ ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉၵၼ် လႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်တေႉတေႉ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႃႈတီႈၶူဝ်လမ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၸူမ်းသိူဝ်းသေ ၽွမ်ႉၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းလႄႈ ပၢင်ပွႆး ပီႊမႂ်ႇတႆးပီႊၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယႂ်ႇၵိုၼ်းလိူဝ်ၵူႊပီႊ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၸူမ်းသိူဝ်းသေ မီးလွင်ႈပဵင်းပေႃး ႁၢၼ်ႉၸႂ်ၸွမ်းတေႉတေႉ” ဝႃႈၼႆ။

Share

ၶၢဝ်ႇ လိုၼ်းသုတ်း

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

ၽဵင်းၵႂၢမ်း တႆး

ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ သဵင်ပီႈၼွင်ႉတႆး

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 28 guests and no members online