Wednesday, January 17, 2018
image image image image
ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် မိူဝ်ႈၵျုၼ်ႇ 9 ဝၼ်း ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ 200 တူၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း။ Read the Full Story
ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉတႃႇပဵၼ်မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပိုတ်ႇတီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်မၢတ်ႈ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵိုၵ်း ပၢင်ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်း  ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ ၵမ်ႉၸွႆႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵၼ်း ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸေႊၵႅင်း မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႈ 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တွၵ်ႇတႃႇ ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး လၢႆလၢႆၵေႃႉသေ လႆႈၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈ ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ဢၼ်ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ (Australia Shan Community) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵမ်ႉၸွႆႈမႃး တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တိူင်းၸေႊၵႅင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ တီႈသွင် ၼႂ်းလိုမ်လိၼ်ဢေးသျႃး   ၼႂ်းသဵၼ်ႈမိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် ဢေးသျႃး ပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် တီႈသွင် ၼႆ ၸုမ်းဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း (Aisan Ranking) ဢၼ်ထတ်းသၢင်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵၼ်ႊၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ ၶွင် မိူင်းဢေးသျႃးၶဝ် ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉ။ Read the Full Story

ၸုမ်းတႆးသူင်ၸႂ်ၶွမ်ႇၽိဝ်းတိူဝ်ႇ(SIIT) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20.11.2013  တေႃႇထိုင်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 25.11.2013 ၸုမ်း(SIIT)  ဢၼ် ၸဝ်ႈၶူးသူႉၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ  လႆႈပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်းၵႂႃႇတီႈ  ဝတ်ႉၸေႇယႃႉသူႉၶႃႉ ၸေႊဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်ႈႁွင်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႁႃႈဝၼ်းၼၼ်ႉ တူဝ်ၶူးသွၼ်လူင် ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သူၼ်ၸႂ် တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈသေ  ပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇၼႆ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉၼိူင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

 “မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်းၼင်ႇၼႆ  တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႆႈပိုတ်ႇမႃး သၢမ်သီႇပီႊယဝ်ႉ ၼင်ႇႁဝ်း တွင်းလႆႈ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်  တိုဝ်းၵမ်ထမ်း ဝိပတ်ႉသၼႃႇ ဢူမုၼ်ထမ်းႁူမ်ႈသႃႇသေ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈသမ်ႉ သွၼ်ပၼ်ၶွမ်း တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉၼႃႇ” ၼႆမၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈ။

ထိုင်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25.11.2013ၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇ ၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိူင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်လူင် ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈႁဝ်းလႆႈတႄႇပၢင်သွၼ်ၼႆႉ  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် ၶိူင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၼမ်မႃး တွၼ်ႊတႃႇတေၸွႆႈ ပူၵ်းပွင် ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်း ဢၢႆႇထီႇ I .T ယဝ်ႉ” ၼႆသေ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼႂ်း ၸေႊဝဵင်း မႃးမိူဝ်ႈပီႊၵၢႆ ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ယိူင်ႈတႃႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶိုတ်ႉတၼ်းၵၼ်ၵူႊတီႈတီႈ ၵူႊဝဵင်း ဝဵင်း ၵူႊၵေႃႉၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးသူႉၶမ်းပၼ်ၶေႃႈသွၼ်ဢွၼ်လီဝႃႈ “လွင်ႈၵၢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၼႂ်းတႆးႁဝ်းၵတ်ႉၵူႊၵေႃႉယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇၵတ်ႉၽႂ်ၵတ်ႉမၼ်း ဢမ်ႇသူႈၽွမ်ႉၵၼ် လွင်ႈၵၢၼ်ပဵၼ်မူႇ ၸုမ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးႁဝ်းဢဝ်တၢင်းႁူႉ ၵေႃႉဢိတ်းၵေႃႉဢွတ်းသေ မႃးလႅၵ်ႈလၢႆႊၽေ မႅင်ႇၵၼ်ၼႆ ပဵၼ်ဢၼ် ႁူႉဝႆးၶိုတ်းၸၼ်ႉ  ပဵၼ်မူႇၸုမ်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈႁႂ်ႈမေႃဢွမ်ႇလွမ်ႈ ၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ”။

လိူဝ်သေၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမ ဝတ်ႉၸေႇယႃႉသူႉၶႃႉၵေႃႈ ပၼ်ၶေႃႈသွၼ်ဝႃႈ “ယၢမ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢွၼ်မႃး တီႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႃႈႁႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်သေၶိုင် ပွင်ႁႂ်ႈ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁူမ်ႈႁွမ်းၽွမ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ ဢွၼ်ႇတၢင်း လႆႈတင်ႈ မႃး သေတႃႉ ပေႃးမႃးဝူၼ်ႉတူၺ်းၼႆ  ႁၢမ်ႉယူႇယဵၼ်ဝႆႉ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ဢေႇ ဝႆႉယဝ်ႉ ယၢမ်းၼႆႉၵႂႃႇ ႁဝ်းယႃႇပေ ဝႆႉမဝ်မၢင် ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ၽွမ်ႉၽဵင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉတေႉ တေႉယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ26.11.2013 ၼၼ်ႉ ႁပ်ႉၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းထႅင်ႈသေ ပိူဝ်ႈဝႃႈသမ်ႉ ပွႆးပီႊမႂ်ႇၼႃႇသေ ၽႂ်ၵေႃႉမၢင်ႉဝႆႉ  မီးပၢင်ၵုမ်ၼမ်ၼႃႇဝႆႉလႄႈ  တွၼ်ႊတႃႇ တေၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းၼၼ်ႉတႄႉ တေၸၢင်ပဵၼ်ဝၢႆးပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆးၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်း Shan Institute of Information Technology (SIIT) ၸုမ်းတႆးသူင်ၸႂ် ၶွမ်ႇၽိဝ်းတိူဝ်ႇ ၼႆႉ လႆႈႁူႉမႃးဝႃႈ ဢွၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၽေဝႆႉ လၢႆလၢႆၸေႊဝဵင်း ၼင်ႇတၢႆးၶိုတ်ႈလႆႈၼၼ်ႉဝႆႉယဝ်ႉၼႆသေ တေသိုပ်ႇႁႂ်ႈမီး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵႂႃႇ ၵူႊၸေႊဝဵင်းထႅင်ႈသေ ၵူၺ်းပႆႇပေႃး တေသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၸူး ၽူႈသူၼ်ၸႂ် ၽၢႆႇၶွမ်းပျႃႇတိူဝ်ႊ ၼႂ်းမိူင်းဢိၵ်ႇ  ၼွၵ်ႈမိူင်းယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ်ၶွမ်းၼင်ႇၼႆၼႆႉ  လႆႈႁူႉမႃးဝႃႈ ပူင်သွၼ်ပၼ်လၢႆလၢႆၵွႆး ဢမ်ႇလႆႈၸၢႆႇငိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူးၶဝ်ႈၸုမ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိူင်ႈ လၢတ်ႈတႄႉ “ဢၼ်ပူင်သွၼ်ပၼ်လၢႆလၢႆၼင်ႇၼႆႉ လီ ၸူမ်းသိူဝ်း တေႉတေႉၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႊ သမ်ႉၺႃးၶၢဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် ဢိၵ်ႇသမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈဝႆႉလႄႈ  ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းမၢင်ႊၵေႃႉၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁဵၼ်း မီးတင်းၼမ်” ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် ၼႂ်းပီႊၼႆႉ ၸဵမ်ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ  ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းႁဵၼ်းၵၢင်ၼႂ် လႄႈၵၢင်ဝၼ်း မီးယူႇ(30) ပၢႆၼႆယဝ်ႉ။

 

 

 

Share

ၶၢဝ်ႇ လိုၼ်းသုတ်း

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

ၽဵင်းၵႂၢမ်း တႆး

ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ သဵင်ပီႈၼွင်ႉတႆး

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 11 guests and no members online