Sunday, November 19, 2017

ၸုမ်းတႆးသူင်ၸႂ်ၶွမ်ႇၽိဝ်းတိူဝ်ႇ(SIIT) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20.11.2013  တေႃႇထိုင်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 25.11.2013 ၸုမ်း(SIIT)  ဢၼ် ၸဝ်ႈၶူးသူႉၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ  လႆႈပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်းၵႂႃႇတီႈ  ဝတ်ႉၸေႇယႃႉသူႉၶႃႉ ၸေႊဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်ႈႁွင်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႁႃႈဝၼ်းၼၼ်ႉ တူဝ်ၶူးသွၼ်လူင် ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သူၼ်ၸႂ် တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈသေ  ပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇၼႆ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉၼိူင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

 “မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်းၼင်ႇၼႆ  တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႆႈပိုတ်ႇမႃး သၢမ်သီႇပီႊယဝ်ႉ ၼင်ႇႁဝ်း တွင်းလႆႈ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်  တိုဝ်းၵမ်ထမ်း ဝိပတ်ႉသၼႃႇ ဢူမုၼ်ထမ်းႁူမ်ႈသႃႇသေ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈသမ်ႉ သွၼ်ပၼ်ၶွမ်း တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉၼႃႇ” ၼႆမၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈ။

ထိုင်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25.11.2013ၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇ ၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိူင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်လူင် ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈႁဝ်းလႆႈတႄႇပၢင်သွၼ်ၼႆႉ  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် ၶိူင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၼမ်မႃး တွၼ်ႊတႃႇတေၸွႆႈ ပူၵ်းပွင် ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်း ဢၢႆႇထီႇ I .T ယဝ်ႉ” ၼႆသေ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼႂ်း ၸေႊဝဵင်း မႃးမိူဝ်ႈပီႊၵၢႆ ပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ယိူင်ႈတႃႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶိုတ်ႉတၼ်းၵၼ်ၵူႊတီႈတီႈ ၵူႊဝဵင်း ဝဵင်း ၵူႊၵေႃႉၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးသူႉၶမ်းပၼ်ၶေႃႈသွၼ်ဢွၼ်လီဝႃႈ “လွင်ႈၵၢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၼႂ်းတႆးႁဝ်းၵတ်ႉၵူႊၵေႃႉယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇၵတ်ႉၽႂ်ၵတ်ႉမၼ်း ဢမ်ႇသူႈၽွမ်ႉၵၼ် လွင်ႈၵၢၼ်ပဵၼ်မူႇ ၸုမ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးႁဝ်းဢဝ်တၢင်းႁူႉ ၵေႃႉဢိတ်းၵေႃႉဢွတ်းသေ မႃးလႅၵ်ႈလၢႆႊၽေ မႅင်ႇၵၼ်ၼႆ ပဵၼ်ဢၼ် ႁူႉဝႆးၶိုတ်းၸၼ်ႉ  ပဵၼ်မူႇၸုမ်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈႁႂ်ႈမေႃဢွမ်ႇလွမ်ႈ ၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ”။

လိူဝ်သေၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမ ဝတ်ႉၸေႇယႃႉသူႉၶႃႉၵေႃႈ ပၼ်ၶေႃႈသွၼ်ဝႃႈ “ယၢမ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢွၼ်မႃး တီႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႃႈႁႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်သေၶိုင် ပွင်ႁႂ်ႈ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁူမ်ႈႁွမ်းၽွမ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ ဢွၼ်ႇတၢင်း လႆႈတင်ႈ မႃး သေတႃႉ ပေႃးမႃးဝူၼ်ႉတူၺ်းၼႆ  ႁၢမ်ႉယူႇယဵၼ်ဝႆႉ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ဢေႇ ဝႆႉယဝ်ႉ ယၢမ်းၼႆႉၵႂႃႇ ႁဝ်းယႃႇပေ ဝႆႉမဝ်မၢင် ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ၽွမ်ႉၽဵင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉတေႉ တေႉယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ26.11.2013 ၼၼ်ႉ ႁပ်ႉၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းထႅင်ႈသေ ပိူဝ်ႈဝႃႈသမ်ႉ ပွႆးပီႊမႂ်ႇၼႃႇသေ ၽႂ်ၵေႃႉမၢင်ႉဝႆႉ  မီးပၢင်ၵုမ်ၼမ်ၼႃႇဝႆႉလႄႈ  တွၼ်ႊတႃႇ တေၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းၼၼ်ႉတႄႉ တေၸၢင်ပဵၼ်ဝၢႆးပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆးၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်း Shan Institute of Information Technology (SIIT) ၸုမ်းတႆးသူင်ၸႂ် ၶွမ်ႇၽိဝ်းတိူဝ်ႇ ၼႆႉ လႆႈႁူႉမႃးဝႃႈ ဢွၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းၽေဝႆႉ လၢႆလၢႆၸေႊဝဵင်း ၼင်ႇတၢႆးၶိုတ်ႈလႆႈၼၼ်ႉဝႆႉယဝ်ႉၼႆသေ တေသိုပ်ႇႁႂ်ႈမီး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵႂႃႇ ၵူႊၸေႊဝဵင်းထႅင်ႈသေ ၵူၺ်းပႆႇပေႃး တေသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၸူး ၽူႈသူၼ်ၸႂ် ၽၢႆႇၶွမ်းပျႃႇတိူဝ်ႊ ၼႂ်းမိူင်းဢိၵ်ႇ  ၼွၵ်ႈမိူင်းယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်သွၼ်ၶွမ်းၼင်ႇၼႆၼႆႉ  လႆႈႁူႉမႃးဝႃႈ ပူင်သွၼ်ပၼ်လၢႆလၢႆၵွႆး ဢမ်ႇလႆႈၸၢႆႇငိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူးၶဝ်ႈၸုမ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိူင်ႈ လၢတ်ႈတႄႉ “ဢၼ်ပူင်သွၼ်ပၼ်လၢႆလၢႆၼင်ႇၼႆႉ လီ ၸူမ်းသိူဝ်း တေႉတေႉၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႊ သမ်ႉၺႃးၶၢဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် ဢိၵ်ႇသမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈဝႆႉလႄႈ  ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းမၢင်ႊၵေႃႉၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁဵၼ်း မီးတင်းၼမ်” ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် ၼႂ်းပီႊၼႆႉ ၸဵမ်ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ  ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းႁဵၼ်းၵၢင်ၼႂ် လႄႈၵၢင်ဝၼ်း မီးယူႇ(30) ပၢႆၼႆယဝ်ႉ။

 

 

 

Share

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 3 guests and no members online