Wednesday, January 17, 2018
image image image image
ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် မိူဝ်ႈၵျုၼ်ႇ 9 ဝၼ်း ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ 200 တူၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း။ Read the Full Story
ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉတႃႇပဵၼ်မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပိုတ်ႇတီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်မၢတ်ႈ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵိုၵ်း ပၢင်ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်း  ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ ၵမ်ႉၸွႆႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵၼ်း ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸေႊၵႅင်း မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႈ 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တွၵ်ႇတႃႇ ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး လၢႆလၢႆၵေႃႉသေ လႆႈၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈ ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ဢၼ်ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ (Australia Shan Community) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵမ်ႉၸွႆႈမႃး တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တိူင်းၸေႊၵႅင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ တီႈသွင် ၼႂ်းလိုမ်လိၼ်ဢေးသျႃး   ၼႂ်းသဵၼ်ႈမိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် ဢေးသျႃး ပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် တီႈသွင် ၼႆ ၸုမ်းဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း (Aisan Ranking) ဢၼ်ထတ်းသၢင်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵၼ်ႊၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ ၶွင် မိူင်းဢေးသျႃးၶဝ် ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉ။ Read the Full Story

ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမသႃႇမိ (49) ပီႊတဵမ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈပႃး တင်း သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလူင် Dr ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ ဢႃႇယူႉ (49) ပီႊတဵမ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလၢႆၶႃႈ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းတီႈၼိူဝ်ၼႆႉသေ ဝၼ်းထီႉ 22.11.2013 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလူင် Dr ၶမ်းမၢႆထမ်ႇမသႃႇမိ သၢင်ႇၶႃႇတႆး တူၼ်ၸဝ်ႈဢၼ်ဢဝ် ဝႃႇသႃ ၵွၼ်းဝတ်ႉဝႆႉတီႈဝတ်ႉပုတ်ထဝိႁႃႇရ တီႈမိူင်းဢိင်ႇၵလၢၼ်ႇၼႆလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈပႃး တင်း သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၼ် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းႁေႃၶမ်း (ႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉၵဝ်ႇ မိူင်းလၢႆးၶႃႈၵူႈပွၵ်ႈ)ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ပွႆး ဝၼ်းထီႉ 22.11.2013 ၼႆႉတႄႉ
1.သင်ႇၶႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈၶူးသေ ထႅမ်သၢင်ႈၵူႉသူဝ်ႇ ပႃႇရမီႇ ဢဝ်တင်းတႃႇၼ ၶဝ်ႈသွမ်း၊ ၵိုၵ်းႁွမ်းမွၵ်ႇ၊ ၼမ်ႉ၊ မၢၵ်ႇမႆႉၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း၊ တဵၼ်း ၼိုင်ႈမဵဝ်း(50)၊ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈၶဝ်ႈမုၼ်းဝၢၼ်ႁၢင်ႈလီ 49ပီ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ လူႇတၢၼ်းတမ်းတီႈ ပုတ်ႉထၸဝ်ႈ လႄႈ လူႇတၢၼ်း တမ်းတီသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸႃႇၵလဵင်ႉလူ ပီႈၼွင်ႉတင်းသဵင်ႈ။
2.ပိုတ်ႇႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ “ႁေႃၸဝ်ႈၼုမ်ႇ” တီႈၵျွင်ႈႁေႃၶမ်း လၢႆးၶႃႈ ၸဝ်ႈၸေႇတၼႃႇပပ်ႉလိၵ်ႈ ၸမ်ၵႆ ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း မႃးလူႇတၢၼ်း ပပ်ႉလိၵ်ႈ ၵူႈၸိူဝ်း။
3.ပိုတ်ႇပၢင်ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်းၵႅပ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၽႃႇသႃႇ-သႃႇသၼႃႇ ၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း။
4.ၽိတ်ႈပၢင်းၸိူဝ်းပဵၼ် လုၵ်ႈၼွင်ႉ တပေးၸဝ်ႈၶူး မွၵ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈပိုၼ်းတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးလႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ၊ ၼမ်ႉၸႂ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။
5.ဢဝ်တင်းၽိင်ႈထုင်းတႆး ၼူၵ်ႉ-တူဝ်း-ၵွင်၊မွင်း၊သႅင်ႇ-မေႃၵႂၢမ်း-မေႃၵႃႈ- ပၢၼ်ၵဝ်ႇ/ပၢၼ်မႂ်ႇသေ မူၼ်ႈသိူဝ်းၵႂႃႇ ယၢမ်းၵၢင်ႈၶမ်ႈ တႃႇသွင်ၶမ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ(21-22.11.2013)။
6.သင်ႇၶႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇတင်းသဵင်ႈ-ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလူင် Dr ၶမ်းမၢႆထမ်ႇမသႃႇမိ ယူႇလီ သုင်းဝၢၼ်၊ ႁႂ်ႈမီးတူဝ်ၸႂ် သွင်ပိူင် ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ ဢႃႇယူႉယိုၼ်းယၢဝ်း ႁႂ်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းႁိုင်မိူဝ်းၼႃႈသေၵမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇၵျွင်းႁေႃၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း ၸုပ်ႈထီႉ(2) တီႈ ၵျွင်းႁေႃၶမ်း၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တင်းသဵင်ႈ မီး (30) ၵေႃႉ၊ ၶူးပူင်သွၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းပူင်သွၼ် (250) ၸူဝ်ႈမူင်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီၵႂႃႇလႄႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးသေ ႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၶွမ်းပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးထမ်ႇမသႃႇမိၼႆႉ
1.ပဵၼ်ၻွၵ်းတိူဝ်ႊၼႂ်းသင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်လဵဝ်၊ဢၼ်ယဝ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ဢွၵ်ႊၾိူတ်ႊသ် (Oxford) မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ။
2.ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းသုၼ်ၵၢင်ဢွၵ်ႊၾိူတ်ႊၾၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပုတ်ႉထ သႃသၼႃ (Fellow, Oxford Center for Buddhist Studies)။
3.ပဵၼ်ၾၢႆႇပုတ်ႉထသႃသၼႃ ၶွင် ဢွၵ်ႊၾိူတ်ႊ (Buddhish chaplain, Oxford) ဢၼ်ပေႃးမီး လွင်ႈၵိူတ်ႇ လွင်ႈတၢႆၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈႁႃ ပိုင်ႈဢိင်မၼ်းၸဝ်ႈ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၼ်ႉၸွမ် တူင်ႇဝူင်းပုတ်ႉထ သႃသၼႃ ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း (Executive Secretary International Association of Buddhist Universities-ESIABU) ဢၼ်ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ၽရႃႉထမ်းမၵူဝ်းသႃၵျၢၼ်းမိူင်းထႆးပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ထမ်ႇမသႃႇမိ ပဵၼ်လုၵ်ႈလုင်းၸၢင်းၶမ်းဢေႃး-ပႃႈၸၢင်းသူၺ်ႇ၊ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23/11/1964  (ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်ႇ ပၢင်လူင် ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇ ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ) တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢႃယုၸဝ်ႈ 49 ပီ၊ 29 ဝႃႇသႃ။ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်သၢင်ႇ မိူဝ်ႈဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 6 ၶူပ်ႇ၊ တီႈဝတ်ႉ သီရိမင်ႇၵလႃႇ ၵျွင်းဢုတ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸၢင်းတီႈ ဝတ်ႉဝေႇၸယၼ်ႇတႃႇ ဝဵင်းမေႃႇလမႅင်ႇ မိူင်းမွၼ်း။ ယၢမ်ႈႁဵၼ်းမႃး ၸဵမ်ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း လၢႆလၢႆတီႈသေ ယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ် (Oxford) တီႈမိူင်းဢိင်းၵလၼ်ႇ၊ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉဝႆႉတီႈမိူင်းဢိင်ႇၵလၼ်ႇ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်။ လႆႈႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉ ၵၢၼ် သႃသၼႃတင်းၼမ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇလႆႈႁဵတ်းၶူးသွၼ်ႁေႃးထမ်း/တြႃး ၼႄထမ်း တြႃးဝိပသ်သၼႃ လႄႈ ပပ်ႉယႂ်းႁိုၼ် ၽိုၼ်ထမ်းၵေႃႈ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇ လၢႆလၢႆပပ်ႉ၊ ပႃးၸဵမ် တွပ်ႇၶေႃႈထၢမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၼ်ႁႃလွင်ႈထမ်းမၼႂ်း Internet ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ - တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၊ ပၢင်လူင်


Share

ၶၢဝ်ႇ လိုၼ်းသုတ်း

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

ၽဵင်းၵႂၢမ်း တႆး

ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ သဵင်ပီႈၼွင်ႉတႆး

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 5 guests and no members online