Wednesday, January 17, 2018
image image image image
ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် မိူဝ်ႈၵျုၼ်ႇ 9 ဝၼ်း ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ 200 တူၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း။ Read the Full Story
ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉတႃႇပဵၼ်မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပိုတ်ႇတီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်မၢတ်ႈ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵိုၵ်း ပၢင်ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်း  ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ ၵမ်ႉၸွႆႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵၼ်း ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸေႊၵႅင်း မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႈ 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တွၵ်ႇတႃႇ ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး လၢႆလၢႆၵေႃႉသေ လႆႈၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈ ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ဢၼ်ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ (Australia Shan Community) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵမ်ႉၸွႆႈမႃး တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တိူင်းၸေႊၵႅင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ တီႈသွင် ၼႂ်းလိုမ်လိၼ်ဢေးသျႃး   ၼႂ်းသဵၼ်ႈမိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် ဢေးသျႃး ပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် တီႈသွင် ၼႆ ၸုမ်းဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း (Aisan Ranking) ဢၼ်ထတ်းသၢင်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵၼ်ႊၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ ၶွင် မိူင်းဢေးသျႃးၶဝ် ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉ။ Read the Full Story

လုင်းၸၢႆးၾႃႈလႄႈၸၢႆးတၢၼ်းမွင်ႇ ၽူႈၽွင်းတႅၼ်းၸေႊမိူင်း ဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၶူးပူင်သွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၾႃႈ လႄႈ ၸၢႆးတၢၼ်းမွင်ႇ ၽွင်းတႅၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး   ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈတေၵဵပ်း သၢႆမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်း ၼႂ်းပီႊ2014 ၼႆႉ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမီး မွၵ်ႈ (50) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18.11.2013 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 9:00မူင်းၼၼ်ႉ ၶူးပူင်သွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးၾႃႈ (ၼမ်ႉတူႈ) လႄႈ ၽွင်းတႅၼ်း ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸၢႆးတၢၼ်းမွင်ႇ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းလုင်းႁဵင်ၼႂ်းပွၵ်ႉလႄႈ ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉ တူဝ်တႅၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈႁူင်းထမ်းလူင် ၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ယူႇယဝ်ႉ။

သပ်းလႅင်းၼႄလွင်ႈ တႃႇတေၵဵပ်းသၢႆမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈတေလူင်းၵဵပ်းသၢႆမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၸႄႈဝဵင်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇ ၵဵပ်းသၢႆမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်း ၊ ပေႃးယဝ်ႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းမိူင်းၵိုင် ၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် တႃႇၵူၼ်း 10ၵေႃႉသေ တေလူင်းၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႁိုင်သၢမ်ဝၼ်း ၊ ပေႃးယဝ်ႉ ၸင်ႇလုၵ်ႉတီႈ 10ၵေႃႉၼႆႉ ၽႄၵူၼ်းသေ လူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၊ ၶၢဝ်းတၢင်းပုၼ်ႈတႃႇတေ လူင်းၵဵပ်း သၢႆမၢႆၼႆႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 4လိူၼ်ၵူၺ်း ၊ မိူဝ်ႈတေလူင်းၵဵပ်းသၢႆမၢႆၼၼ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈၶွမ်းၵမ်ႈၼမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယၢမ်ႈထၢမ်လုင်းၸၢႆးၾႃႈဝႃႈ “ပေႃးႁူႉသၢႆမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းယဝ်ႉ ၽွၼ်းလီမၼ်း တေမီး ၸိူင်ႉႁိုဝ်”ၼႆ လုင်းၸၢႆးၾႃႈၸင်ႇၶိုၼ်းဢဝ်လွင်ႈၼၼ်ႉသေ မႃးသပ်းလႅင်းၼႄၶိုၼ်း ပီႈၼွင်ႉ တီႈမိူင်းၵိုင်ဝႃႈ “ၽွၼ်းလီ ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈႁူႉ သၢႆမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းႁဝ်း မီးၵႃႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈၽွၼ်းလီ မိူဝ်ႈတီႈပိူၼ်ႈ တႅပ်းတတ်းၼႂ်းသၽႃး လႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး (200-ပီႊ) ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇယၢမ်ႈ လူင်းၵဵပ်းသၢႆမၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူၼ်ၸိူင်ႉၼႆ မႃးသေပွၵ်ႈ ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇလႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁဝ်းၶဝ် ၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးၾႃႈ သိုပ်ႇသပ်းလႅင်းၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈ “ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေလူင်းၵဵပ်းသၢႆမၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တေၵႂႃႇ သၢၼ်ၶတ်းတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ၊ တေၵႂႃႇပဵၼ် ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ၶဝ်ထႅင်ႈၵွၼ်ႇ ၊ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၶဝ်ၵေႃႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉဝႃႈ ပေႃးတႅၼ်းၽွင်းၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်သေႁဵတ်းတႄႉ ႁဵတ်းၵႂႃႇလႄႈၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၸင်ႇလႆႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းတႅၼ်းၽွင်းသေ ႁဵတ်းၶႃႈယဝ်ႉ၊ ပေႃးႁဝ်းတေၸုၼ်းဢဝ် ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် လူင်းၵဵပ်း ၵူၺ်းတႄႉ ႁဝ်းတေ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ဢၼ်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မီးၵႃႈႁိုဝ်” ၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ သူင်ႇၶၢဝ်ႇမႃး ၼင်ႇၼႆ ။


Share

ၶၢဝ်ႇ လိုၼ်းသုတ်း

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

ၽဵင်းၵႂၢမ်း တႆး

ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ သဵင်ပီႈၼွင်ႉတႆး

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 34 guests and no members online