Sunday, November 19, 2017

ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ(W.S.A) ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉ

လိူၼ် November ဝၼ်းထီႉ9 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (9:15)မူင်း ၼၼ်ႉ ၸုမ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ Workers Solidarity Association (W.S.A)  မီး ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉၵၼ် တီႈလုမ်းမႅပ်ႇ (MAP)  ၵဵင်းမႆႇ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမီး (24)ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

 ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်း(W.S.A) မီးလွင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းသေ မီးႁႅင်းယႂ်ႇမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းလႆႈယၢၼ်မိူင်းမႃး မီးလွင်ႈၶတ်းၸႂ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ မေႃ ၸွႆႈထႅမ်တေႃႇၵၼ်၊ ႁႂ်ႈမေႃဝႆႉသတိ ဝိရိယ ၼိူဝ်တူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၽိုၵ်းႁႂ်ႈမေႃ ႁတ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်း လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼႃႈ ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်မႅပ်ႇ(Map)  သူႇၶျၢတ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁႂ်ႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းလႄႈ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၸႅၵ်ႇပဵၼ် သၢမ်ၸုမ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ် ၸုမ်း (W.S.A) (5) ၶေႃႈ (1) ပၼ်ႁႃၼႂ်းၸုမ်း(W.S.A) ၸိူဝ်းပူၼ်ႉမႃး မီးသင်လၢႆလၢႆ ။ (2)ထုၵ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီ ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ။ (3)ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ် သမ်ႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ။ (4)ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း မီးၸႂ် ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ။(5)ၸွင်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၸုမ်း(W.S.A) မီးလွင်ႈယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းၼႃႈသေ မီးသုၼ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈလႆႈ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ2015 ၼႆ ။

ႁူဝ်ၼႃႈ သူႇၶျၢတ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ၸုမ်း(W.S.A) ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ႁိူၼ်း ၵေႃႈ တေပဵၼ်ႁိူၼ်း ဢၼ်မီး လွင်ႈလႅင်း ၊ ပေႃးပဵၼ်ၶႃးမုင်းႁိူၼ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈ လႆႈ ၵင်ႈလႅတ်ႇ ၵင်ႈၾူၼ်ပၼ် တႃႇပီႈၼွင်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း လႆႈပိုင်ႈ ဢိင် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ် ၶိုၼ်းပဵၼ်သဝ်ႁိူၼ်း ဢၼ်လီသေ ၼမ်လိူဝ်မႃး ပုၼ်ႈတႃႇႁူၼ်းမၼ်ႈၵိုမ်း ယႃႇပေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်း လႆႈၵူၼ်ႇပင်း” တႅၵ်ႈၼိူင်း ၼႄၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်း(W.S.A) ၼၢင်းသႅင်ငိုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ၸိူဝ်းလႆႈ ယၢၼ်မိူင်းမႃးၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈမီး တီႈပိုင်ႈဢိင် ပုၼ်ႈတႃႇၶဝ်လီလီ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပိူၼ်ႈ တေဢမ်ႇယွၵ်ႇလႅၼ် ပႅတ်ႉၵိၼ် လၢႆ ၶဝ်လႆႈ ၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ၸိၸမ်ႈပၼ်ၶဝ် ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လွတ်ႈၽေး ၵႂႃႇမႃးငၢႆႈ လႆႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် ႁဵတ်းဝတ်း” ၼႆ။

လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မုၵ်ၸုမ်းတေႉ “မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ႁဝ်းၶႃႈ ပိုတ်ႇလုမ်း ဝႆႉ ႁင်းၵူၺ်း ၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇပေႃးလႆႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈမႃးပိုင်ႈဝႆႉ တီႈလုမ်းမႅပ်ႇ(MAP) ၊ ၵူၺ်းမိူဝ်ႈ ပူၼ်ႉမႃး သွင်လိူၼ် ၼၼ်ႉ  ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၼၢင်းမူၺ်ငိုၼ်းတႄႉ မႃးၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ ၶႅပ်းၵႂၢမ်း(300)ၶႅပ်း ႁႂ်ႈဢဝ်ၶၢႆၼႆသေ ႁဵတ်းပဵၼ် ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၵႂႃႇ ၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉၶဝ် ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃး လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းလႄႈ ၵမ်ႉၽွင်ႈၵေႃႈ  လႆႈထွၼ်သၢႆမၢႆၶဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၸုမ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵိုတ်း မွၵ်ႈ(95)ၵေႃႉၵူၺ်း” ၼႆ ၼၢင်းသႅင်ငိုၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ16 ၵၢင်ၶမ်ႈ ဝၼ်းလွႆးၵထူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်း(W.S.A) တေၵႂႃႇပႆၸွမ်း ၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ လုၵ်ႉတီႈၽၵ်းတူတႃႈပႄး ႁိမ်းၵၢတ်ႇ မိူင်းမႂ်ႇ သေ တေပႆၵႂႃႇထိုင် ထႅတ်ႉသပၢၼ်း ၊  ဝၼ်းထီႉ(1-2-3.12.2013) လိူၼ်ၼႃႈၼႆႉၵေႃႈ တေၵႂႃႇ ၸွႆႈႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇပီႊမႂ်ႇတႆး တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ၸုမ်း(W.S.A) (3)ၶေႃႈ 
(1)ဝၢႆႇၽိုၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈဢမ်ႇတြႃး ၼိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်သေ လူလွမ်ပႂ်ႉပႃး သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ၽဵင်ႇပဵင်း။ 
(2)ၶပ်းၶိုင်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လွတ်ႈၽေးလႄႈ ႁႂ်ႈမီးၽွၼ်းလီ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ သၽႃႇဝႁွပ်ႈတူဝ် ၶူပ်ႇမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉ။ 
(3)ၵမ်ႉထႅမ် ၼႂ်းၵႄႈလုၵ်ႈလဵင်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈၼၢႆး ၊ ႁူမ်ႈပႃး လုၵ်ႈလဵင်ႉတေႃႇလုၵ်ႉလဵင်ႉ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမိုတ်ႉၵိုဝ်း ၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ။ 

ဝၼ်းထီႉ(22.7.2007)ၼႆႉပဵၼ် ပီႊတႄႇတင်ႈ ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (W.S.A) ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်းပဵၼ် ၸၢႆးလႅင်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ၸၢႆးသၵ်း မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈၸုမ်း မွၵ်ႈ(20)ၵေႃႉ ပၵ်းလုမ်းဝႆႉတီႈ ၽၢႆႇလင် ဝတ်ႉ ဢူးမူင်း ၼႂ်းၶဵတ်ႇၵူင်ၼွႆႉသေ တႄႇတင်ႈမႃး ၶွပ်ႇၶူပ်ႇၼိုင်ႈပီႊ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ၼႂ်းပီႊ2011 မႃးတႄႉ သွင်ပီႊ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈႁူဝ်ပဝ်ႈ  မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ(W.S.A) ပဵၼ် ၼၢင်းသႅင်ငိုၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ် ၼၢင်းထွင်းၶမ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းမီး မွၵ်ႈ(95)ၵေႃႉ ပေႃးဝၼ်း ဢႃးတိတ်ႉ လႄႈ ဝၼ်းသဝ်(6မူင်း တေႃႇထိုင်9မူင်း)ၼႆႉ မီးလွင်ႈတၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်းတႆး ၼႂ်းၵၢတ်ႇသူၼ်ၵႅဝ်ႈ တီႈၸၼ်ႉသၢမ် ၵူႈဝူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ် ယဝ်ႉတူဝ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ (12:00)မူင်း ယဝ်ႉၼၼ်ႉ မီးပၢင် ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ၵၼ်သေ မိူဝ်းႁိူၼ်းၽႂ်ႇ ႁိူၼ်းမၼ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ 10.11.2013 သိုပ်ႇမီး ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈပွႆး လွႆးၵထူင်းလႄႈ ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ  ။

 

Share

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 24 guests and no members online