Wednesday, January 17, 2018
image image image image
ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် မိူဝ်ႈၵျုၼ်ႇ 9 ဝၼ်း ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ 200 တူၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း။ Read the Full Story
ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉတႃႇပဵၼ်မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပိုတ်ႇတီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်မၢတ်ႈ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵိုၵ်း ပၢင်ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်း  ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ ၵမ်ႉၸွႆႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵၼ်း ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸေႊၵႅင်း မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႈ 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တွၵ်ႇတႃႇ ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး လၢႆလၢႆၵေႃႉသေ လႆႈၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈ ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ဢၼ်ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ (Australia Shan Community) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵမ်ႉၸွႆႈမႃး တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တိူင်းၸေႊၵႅင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ တီႈသွင် ၼႂ်းလိုမ်လိၼ်ဢေးသျႃး   ၼႂ်းသဵၼ်ႈမိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် ဢေးသျႃး ပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် တီႈသွင် ၼႆ ၸုမ်းဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း (Aisan Ranking) ဢၼ်ထတ်းသၢင်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵၼ်ႊၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ ၶွင် မိူင်းဢေးသျႃးၶဝ် ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉ။ Read the Full Story

ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လူင်းထတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းပွတ်းမိူင်းယဵၼ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း၊ ယိုဝ်းတၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လူင်းထတ်းတူၺ်း။မၢႆပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ (Photo: SHAN)

ဝၼ်းတီႈ 25/09/13 ၻီႊမွၵ်းၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ ပႃႊတီႊၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) လူင်းထတ်းတူၺ်း လွင်ႈလုင်းၸၢႆးလဵၵ်း ဢႃႇယု 55 ပီ၊ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိမတ်ႉၵႂႃႇၸွမ်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၵႂႃႇႁၼ်တူဝ်တၢႆမၼ်းတီႈ ဝူင်ႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈသႃႇလူင် တင်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ လူင်းထတ်းတူၺ်းပႃးလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇဢဝ်ၵိၼ် ၶူဝ်းၶွင်လၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ႁုပ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလုင်းၸၢႆးလဵၵ်းလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/09/13 ပွတ်းၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈတူင်ႉ ၼိုင်ပွတ်းမိူင်းယဵၼ်ၸုမ်းၼိုင်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇလႄႈၵႂႃႇႁၼ်လုင်းၸၢႆးလဵၵ်း တင်းၸၢႆးလိ (ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ) တီႈထဵင်ႁႆႈ ၼႂ်းႁႆႈတီႈၼိုင်ႈ ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈ။ ပေႃးႁၼ်ၶႃသွင်ၵေႃႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ယိုဝ်းလွၵ်ႇ၊ ၸၢႆးလိလႅၼ်ႈပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇ၊ လုင်းၸၢႆးလဵၵ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိမတ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်း။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- ၵွပ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႅပ်ႈ ယိုဝ်းလွၵ်ႇၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လုင်းၸၢႆးလဵၵ်း ပၢႆႈဢမ်ႇပူၼ်ႉလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိ။ မိူဝ်ႈဝႃး (24/09/13) ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသႃႇဢွၼ်ႇ ၶဝ်ယင်းႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းလုင်းၸၢႆးလဵၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈသႃႇဢွၼ်ႇယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ႁၼ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ် မတ်ႉဢဝ်လုင်းၸၢႆးလဵၵ်းၵႂႃႇၸွမ်း- ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 25/09/13 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁၼ်တူဝ်တၢႆ လုင်းၸၢႆးလဵၵ်း တီႈဝူင်ႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈသႃႇလူင် တင်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ။ ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်းမၼ်းမီးႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼမ်ဝႆႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ- ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈလုင်းၸၢႆးလဵၵ်းလႆႈတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/09/13  ဝူင်ႈၵၢင်ၵုင်းမူင်ႈတင်းမိူင်းယဵၼ်။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇပွတ်းမိူင်းယဵၼ်သေ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ လင်ႁိူၼ်းလုၵွႆ 2 လင်။ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇႁုပ်ႈဢဝ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် 3 တၢင်ပၢႆ၊ ၵႆႇမွၵ်ႈ 10 ၸွႆႉ၊ ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းလႂ်ၵေႃႈၽဵဝ်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်း၊ ၶူဝ်းငိုၼ်း ၶမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ၽဵဝ်ႈပႃးၵႂႃႇၽွင်ႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်ယၢမ်းလဵဝ် မီးတပ်ႉၶလယ 68 ၊ ၶမယ 324, 503, 504, 701 ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တပ်ႉဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉၵဝ်ႇၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တပ်ႉ 503, 504, 324 ။

http://shan.panglong.org/news/human-rights/3448-2013-09-26-10-33-44.html

Share

ၶၢဝ်ႇ လိုၼ်းသုတ်း

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

ၽဵင်းၵႂၢမ်း တႆး

ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉ သဵင်ပီႈၼွင်ႉတႆး

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 29 guests and no members online