Wednesday, January 17, 2018

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 22/8/2015 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၼၼ်ႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ ပွၵ်ႉ(7) ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ မေႃသွၼ်ၵူႊဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈ ၶိုတ်ႈႁွတ်ႈ 200 ပၢႆ သေ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်(2014-2016) ဢုပ်ႇဢူဝ်း သပ်းလႅင်း တၢင်ႇလၢတ်ႈၼေ ၼႃႈၵၢၼ် ၊ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၼႂ်းပီႊ 2014-2015 ။

ၸဝ်ႈသြႃႇၵလျႃႇၼဝံသ ဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ ပၼ်ၶေႃႈသင်ႇပွၼ်ႈဢွၼ်လီဝႃႈ “ယိူင်းမၢႆႁဝ်းမီးသင် ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းၸွမ်းယိူင်းမၢႆ ပၵ်းပိူင် ၊ ပေႃးဢမ်ႇမီးယိူင်းမၢႆ ပၵ်းပိူင် တေဢမ်ႇယိုၼ်းယၢဝ်းလႆႈ၊ တမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် လီလီသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၊ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း ၵေႃႈ ႁဵတ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ လီလီ ၵူႊပွၵ်ႈၸိူဝ်းပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉ သဵၼ်းသၢႆမၢႆငိုၼ်း ဢမ်ႇတႅတ်ႈၼႅတ်ႈ လႄႈ မီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းမႃးတင်းၼမ် ၊ ၵၢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းလိူၼ်သင် ယွၼ်ႉၼၼ် တေလႆႈ တူၺ်းယၢဝ်းယၢဝ်း လူဝ်ႇမေႃဝႆႉဝၢင်းၸႂ် တေႃႇၵၼ်  ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵႂႃႇမိူ်းၼႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႃႇယၵလူင် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လုင်းသြႃႇဢွင်ႇၶမ်း(ၶ)ၶိင်းလွႆႁိူင်း သပ်းလႅင်းၼေ လွင်ႈလႆႈပၼ်ဢွင်ႈတီႈ လုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး တီႈႁိူၼ်းဝႆႉၸူဝ်ႊၶၢဝ်း။

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸေႊမိူင်း ၸၢႆးၶမ်းၵျေႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ “ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၼႆႉလမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉ ၊ ႁဝ်းၸၢင်ႊသွၼ်ပၼ် တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် လိၵ်ႈလၢႆး သေ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး၊ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်းပၼ် ၽူႈၵေႃႇတင်ႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မႃးၵူႊပၢၼ်ပၢၼ်” ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လုင်းၸၢႆးပႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း သပ်းလႅင်းၼေ ဝႃႈ “ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼႆႉ တီႈတေႉမၼ်း တေလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် လိူၼ် March ယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႊ ယွၼ်ႉသၢႆမၢႆၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ ပႆႇတႅတ်ႈၼႅတ်ႈလႄႈ တိုၵ်ႉလႆႈ ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၊ တွၼ်ႊတႃႇတေသွၼ် လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယဝ်ႉၵႂႃႇ ၸုပ်ႈၼိူင်ႈ မီး 33 ၵေႃႉ ၊ တေသိုပ်ႇပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၵႂႃႇထႅင်ႈ ၸုပ်ႈသွင် ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(2) ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် သပ်းလႅင်းၼေ ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ / လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်း / လွင်ႈမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး (2014-2016) ၊ လွင်ႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈ၊ လွင်ႈပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ၊ လွင်ႈၶွင်ႈၶမ် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်လႆႈထူပ်းၺႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ထိုင်ယၢမ်း 12 မူင်း ၼၼ်ႉ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း ႁူမ်ႈမူႇ ၸွမ်းၵၼ်သေ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၶိုၼ်းတႄႇပၢင်ၵုမ် တွၼ်ႊသွင် ၊ ၽူႈၵႂၢၼ်းငိုၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လုင်းၸၢႆးၵျေႃႇၶိၼ်ႇ သပ်းလႅင်းၼေ သဵၼ်ႈငိုၼ်းၶဝ်ႈငိုၼ်းဢွၵ်ႇ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႂ်းပီႊ 2014-2015 ။

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(1) ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၸေးဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လုင်းၸၢႆးသူဝ်းမျိၼ်ႉ သပ်းလႅင်းၼေ လွင်ႈသိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼ တင်းလၢႆ ၊ လွင်ႈပၼ်ႁႃတီႈလိၼ် ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႊလႄႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၊ လွင်ႈတေၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸူဝ်ႊပၢၼ်ၵူၼ်း ။

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ(2) ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၸေးဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ၶိုၼ်းသပ်းလႅင်းၶႆႊၼေ လွင်ႈမၢႆမီႈလိူၵ်ႈ မေႃသွၼ် ၊ လွင်ႈမၢႆမီႈမေႃသွၼ်၊ လွင်ႈပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမေႃသွၼ် ယဝ်ႉသေ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “သဵၼ်ႈမေႃသွၼ် ၸိူဝ်းတေသွၼ် လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ယင်းလူဝ်ႇထႅင်ႈတင်းၼမ် လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဵဝ်း သူင်ႇမႃးပၼ် တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး သေၵမ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈယိပ်းသဵၼ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၸၢႆးလွၼ်ႉၶိူဝ်း သပ်းလႅင်းၶႆႊၼေ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူႊၸုမ်းၸုမ်း လႆႈၵႂႃႇထိင်းသိမ်း ႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉၵဝ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈဝၢင်းမႃႉ၊ လွင်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၶဝ်ႈၶႄႉသဵင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် တီႈပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး တူၼ်ႈတီး၊ လွင်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး တွၼ်ႊပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် လႄႈတွင်ႈထၢမ် ၼၼ်ႉ ႁပ်ႉထွမ်ႇဢဝ် တၢင်းၶႆႈၸႂ် တၢင်းႁၼ်ထိုင် တီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ယဝ်ႉသေ လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် လႆႈတွပ်ႇၵေႈပၼ်ၶိုၼ်း ၶေႃႈထၢမ်ၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ၊ လုင်းသြႃႇဢွင်ႇၶမ်း ၶိုၼ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလူပ်းလင်သေ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ၼၼ်ႉ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 23/3/2014 ၼၼ်ႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၸေးဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈဝတ်ႉၵျွင်းယွတ်ႈ သေ လႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈမႃး ၸုမ်းၼႃႇယၵ(တီႈၵိူဝ်းၵုမ်) 3 ၵေႃႉ၊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်မႂ်ႇ 21 ၵေႃႉ တွၼ်ႊတႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၸေးဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပီႊ(2014-2016) ၊ ပေႃးၶႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸိုင် ဢွင်ႈလုမ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆး ၸေႊဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး (ၸူဝ်ႊၶၢဝ်း) တႄႉ တီႈႁိူၼ်း လုင်းသြႃႇဢွင်ႇၶမ်း ၊ မၢႆႁိူၼ်း 8/136 ၊ ပွၵ်ႉ(8) ၊ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။

Welcome to
our SLCA Kyaukme's Official Facebook Page
Facebook Page <> https://m.facebook.com/slcakyaukme
Email <> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Share

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 35 guests and no members online