Wednesday, January 17, 2018

ႁိူၼ်းႁူမ်ႈႁၵ်ႉဢွၼ်ႇ ႁိူၼ်းမႄႈ

ၽႅဝ်ၶၢဝ်းၵတ်းမႃးယဝ်ႉလႄႈ တူၺ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မူၺ်ၽွင်ၶၢဝ်ဢွၼ်ႇၶဝ် ဢိူမ်ႈလူင်းတူၼ်းလွႆ ပဵၼ်ဢၼ်လီၶွႆ တၢင်းႁၢင်ႊလီမႄႈမိူင်းတႆး ယူႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးမွၼ်းသႅင်မိူင်း ၵေႃႉၼိူင်ႈ ဢမ်ႇယူႇဢမ်ႇသဝ်း ႁူတ်းၼမ်ႉ သူၼ်မွၵ်ႇ မၼ်းယူႇ ၸဵမ်ၸဝ်ႉ ၼႆႉ လႅပ်းမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ် တဵမ်တူဝ်ဝႆႉ။ မွၵ်ႇဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိုၼ်ႇၶတ်းႁႅင်း တႅင်းၸီးမူၺ်ၽွင်သေ ၵီႊယူႇ ၵူႊလူင်ႇ။ မွၵ်ႇသၸ်ႈၸႃႇ သီလိူင် သီၶၢဝ် ၊ မွၵ်ႇၶဝ်ႈတႅၵ်ႇဢွၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ၵီႊယူႇ ၵူႊတီႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ-

"လုၵ်ႈ ၸၢႆးမိူင်း"

လႆႈငိၼ်းသဵင် ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈႁွင်ႉမႃးလႄႈ တင်းႁူတ်းၼမ်ႉမွၵ်ႇသေ ၶိုၼ်းပၼ် သဵင်ၸူး ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈမၼ်းၸၢႆးယူႇ။


"ဢေႃႈ "


ၽိူဝ်ႇဝၢႆႇတူၺ်း လႆႈႁၼ်မႄႈဢွၵ်ႇမႃး တႂ်ႈမူၺ်ၽွင်လႄႈ ၸင်ႇၼႅတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-


"မႄႈ ယႃႇပေဢွၵ်ႇမႃးတၢင်းၼွၵ်ႈ ယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းၶႃႈလႄႈ တေၸႂ်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆး ဢီႈသင်ၶႃႈ "


"မ်ႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ လုၵ်ႈၸၢႆးဢိူၺ် ပေႃးႁူတ်းၼမ်ႉမွၵ်ႇယဝ်ႉ မႃးၵိၼ် ၶဝ်ႈၼဵဝ် ဢုၼ်ႇဢုၼ်ႇမႆႈမႆႈၵွၼ်ႇ"


"ဢေႃႈၶႃႈမႄႈ ၸမ်တေယဝ်ႉယဝ်ႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇလုၵ်ႈၸၢႆး တေမႃးလႂ် မႄႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းႁိူၼ်း ဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇၶႃႈ"


"ဢိူဝ်ႈ ဢိူဝ်ႈ မႄႈလႄႈၼွင်ႉၸၢႆးလုၵ်ႈ တေပႂ်ႉလုၵ်ႈဝႆႉၼႃႈ"


ပႃႈသႅင်ႁွမ်လႅင်း ၶဝ်ၼႆႉ ပေႃးၵူၼ်းဢမ်ႇပႆႇၸေးၼႆ ဢမ်ႇႁွၼ်ႇတွၼ်ႉ ၵိၼ်ၶဝ်ႈ ပႅတ်ႈၵၼ် သေပွၵ်ႈ၊ မၢင်ႊပွၵ်ႈ မၢင်ႊလႂ် ၸႂ်မၼ်း မီးၼႂ်း ၵၢၼ် ၵွၺ်းလႄႈ ၸူဝ်ႊၵႃႊ မၼ်းဢမ်ႇပႆႇမႃး ပႂ်ႉယူႇ တိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ၵဵင်ၸႂ်မႄႈလႄႈ တင်း ၼွင်ႉၸၢႆးမၼ်းပေႃး ဢမ်ႇသုတ်း။ ၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵေႃႉ ပဵၼ်ပေႃႈ ယူႇၵိၼ်သၢင်ႈသဝ်းၸွမ်းၶဝ် ဢမ်ႇမီးပေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃႈၶဝ် တၢႆၵႂႃႇ တႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပေႃႈၵႂႃႇမီးတီႈၵႆၵႆ ၶဝ်ယူႇ သေတီႈတီႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ပီႈၼွင်ႉႁူႉထိုင်ၵူႊၵေႃႉယူႇ။


ၵူၺ်းၵႃႊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပေႃႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် လိၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽိုၼ်ၼိူင်ႈၵွၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတႅမ်ႈမႃးသေပွၵ်ႈ။ တွၼ်ႊတႃႇမေးၼၢင်း လႄႈလုၵ်ႈလၢင်း သၢမ်ၵေႃႉၼႆႉ ပေႃႈဢမ်ႇဝူၼ်ႉထိုင်ယဝ်ႉႁိုဝ်! ပေႃးၼပ်ႉၶၢဝ်း ယၢမ်း ၸိုင် မီးသၢဝ်းပီႊ ပၢႆပၢႆ ယဝ်ႉ။ပေႃႈၶဝ် ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၸၢႆးမိူင်း လႆႈ သိပ်းၶူပ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼွင်ႉၸၢႆးၵေႃႉလဵၵ်ႉသုတ်း ၸၢႆးသႅင်လၢဝ်လႅင်း ၼႆႉ ယင်းပႆႇ လႆႈ ၶူပ်ႇၵွၼ်ႇ။ ၼွင်ႉ ၸၢႆးၵေႃႉၵၢင်ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်းႁၢၼ်တႄႉမီးႁူၵ်းၶူပ်ႇယဝ်ႉလႄႈ တေႃႉ တႄႉတၼ်းတွင်း ၼႃႈပေႃႈ ၶဝ်လႆႈယူႇ။ လွင်ႈတေႉ မၼ်းတႄႉ ဢၼ်ပေႃႈ ၶဝ် ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵႂႃႇၼႆႉ တွၼ်ႊတႃႇ တေႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းၶၢင် ဝဵင်းၽႃႇၵၢၼ်ႉ ၼႆသေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။


မႄႈ ၸၢႆးမိူင်း ၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းၵေႃႉလဵဝ်သေ ပူႇၼၢႆးၶဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ ယူဝ်းယူဝ်း ႁဵတ်းၵိၼ်ႁႆႊ သႆႉၵိၼ်ၼႃး ပႃးၸဵမ်သူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉပေႃးပေႃႈ တင်းမႄႈ ပဵၼ်ၸူႉၵၼ်ၵေႃႈ ပူႇၼၢႆးၶဝ် ပဵၼ်ဢၼ် ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း လုၵ်ႈယိင်းၶဝ်ယူႇ။ ၵွပ်ႈသင်လႃႇၼႆ ပေႃႈ ၸၢႆးမိူင်း ၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ယူႇမဝ်ႊ ၵိၼ်မၢင်ႊ ၵေႃႉၼိူင်ႈလႄႈ ပူႇၼၢႆးၶဝ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်သေဢိတ်း။ ပူႇၼၢႆးၶဝ်သမ်ႉ ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ် ပေႃႈၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်။ ဝၢႆးတႄႇ ၼႃႈႁိူၼ်း ၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ မႄႈ ၸၢႆးမိူင်း ၶဝ်ၼႆႉ လႆႈတုၵ်ႉၶ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယူႇၵူႊဝၼ်း။


မၢင်ႊပွၵ်ႈပေႃႈၶဝ်ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းသေ ပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၼႆ ပူႇၼၢႆးၶဝ်တႄႉ ၸႂ်ဢမ်ႇလီ သေတႃႉ  ၵႃႊလႆႈဢိုတ်းသူပ်းသေ တူၺ်းယူႇ ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ပေႃးၽၵ်း ဢမ်ႇဝၢၼ်ၵေႃႈ ပွင်ႉထႃႉသေဢမ်ႇၵႃး ပႃးတိၼ်ပႃးမိုဝ်း ႁၢႆႉမႃးၵူႊဝၼ်းလႄႈ ပူႇၼၢႆးၶဝ် ပဵၼ်သေႃးၵမႆႈၸႂ် တၢင်လုၵ်ႈယိင်းသေ သဵင်ႈၵမ်ႊၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၸၢႆးမိူင်းၶဝ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႊၼႃး ဢမ်ႇႁဵတ်းပေႉလႆႈယဝ်ႉလႄႈ မႄႈလၢတ်ႈၼေ ပေႃႈၶဝ်သေတႃႉ ၵူၺ်းလႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ ပွၺ်ႇၽႃႈသေ လိုၼ်းသုတ်း မႄႈ ၸၢႆးမိူင်း ၶဝ် လႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းႁႃၽိုၼ်းၶၢႆၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။


မိူဝ်ႈ ၸၢႆးမိူင်း လႆႈသိပ်းၶူပ်ႇၼၼ်ႉ ပေႃႈၶဝ်ၽိတ်းၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈလူတ်ႉလႄႈ လႆႈဢွၵ်ႇၵၢၼ် ၵိၼ်ၸွမ်းငိုၼ်း မႄႈႁႃၽိုၼ်းၶၢႆ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈ လႆႈယဝ်ႉ။ ပေႃႈၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႆႊၼႃးလႄႈ ဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇၸွမ်း ဢူၺ်းၵေႃႉ မၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇတေဢွၵ်ႇ တၢင်းၵေႃႈ မႄႈၶဝ်လႆႈၶၢႆ ပီႇႁူ မၼ်းၼၢင်း ႁဵတ်းပဵၼ်ၵႃႊတၢင်း။ ဢူၺ်းၵေႃႉဢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇတႄႉ ပေႃးဝႃႈ မီးၵူၼ်းသၢင်ႇတေႃႇတၢင်းၼႆ ၵႆႉၵႆႉ သူင်ႇ ငိုၼ်း ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆႊ တၢင်းၵိၼ် တၢင်းယႅမ်ႉ မႃးတႃႇသေႇ။


ပေႃႈၶဝ်တႄႉၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇမႃး ၽိူဝ်ႇထၢမ်ၺႃး ဢူၺ်းၵေႃႉ မၼ်း လႆႈႁူႉ ဝႃႈ ပေႃႈၶဝ်ဢဝ်မေးမႂ်ႇထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိူင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်း တၢင်းဝူၼ်ႉဢွၼ်ႇပေႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင်ယဝ်ႉႁိုဝ်! ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၶဝ်တႄႉ မိူဝ်ႈတႄႇ ထၢင်ႇဝႃႈ လိၵ်ႈ တၢင်တူဝ် ငိုၼ်းတီႈၽူဝ် တေသူင်ႇမႃးၼႆသေ တႃႉ တေႃႈလဵဝ် ဢမ်ႇႁၼ်လၢတ်ႈလွင်ႈပေႃႈၶဝ် ထႅင်ႈသေပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ သၢမ်ၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉ ႁဵတ်းၵေႃႉမႄႈၶဝ် သေသွမ်ႈမွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်၊ ၸၢႆးမိူင်း တႄႉ တၼ်း ၽႅဝ် ၸၼ်ႉႁႃႈၵွၺ်းသေ ဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈမႄႈၶဝ်။ တႃႇၼႃႈႁိူၼ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ယူႇယဝ်ႉ။


ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်းႁၢၼ် ပေႃးထိုင်ၸၼ်ႉၸွမ် ၸၢႆးသႅင်လၢဝ်လႅင်း သမ်ႉထိုင်ၸၼ်ႉၵဝ်ႈယဝ်ႉလႄႈ တွၼ်ႊတႃႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တၢင်းႁူႉမေႃ ၼွင်ႉၸၢႆး တင်းသွင်မီးဝႆႉၼိူဝ်ႁူဝ်မႃႇ ၸၢႆးမိူင်း ယူႇယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် တႄႉ မႄႈၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈ ႁႃၽိုၼ်းၶၢႆသေ လိုဝ်ႉႁိူဝ်ႉ လိုဝ်ႈ ၸႂ် ယူႇတီႈႁိူၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႊ မၢင်ႊပွၵ်ႈမႃး မႄႈၶဝ် ႁူတ်းၼမ်ႉသူၼ်မွၵ်ႇ သွမ်ႈတူၼ်ႈမွၵ်ႇ ၸွႆႈလုၵ်ႈၸၢႆး တင်းသၢမ်ယူႇ၊ ၸူဝ်ႊၶၢဝ်း ယၢမ်းၼႆႉ မူၺ်တူၵ်းတၼ်ၼႃႇလႄႈ ၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးယူႇလီမႄႈလႄႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၸွႆႈဢီႈသင်။


ယွၼ်ႉမွၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်မွၵ်ႇ မၼ်းၸၢႆး လူင်ႇႁၢင်ႊလီ သီႁၢင်ႊ ငၢမ်း လႄႈလႆႈၶၢႆ လီတေႉတေႉ ဝႃႈဝႃႈ။ ပေႃးမႃးၶႄႉသဵင်ႇၵၼ်တူၺ်း တင်း တၢင်ႇသူၼ်ၼႆ မွၵ်ႇ တီႈသူၼ် ၸၢႆးမိူင်း ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ထုၵ်ႇၸႂ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃး သိုဝ်ႉတေႉတေႉ။ ၵူၼ်းထုၵ်ႇၸႂ်မွၵ်ႇမၼ်းၸၢႆး ၼမ်လႄႈ မွၵ်ႇမႃးၵႃႊႁိုဝ်ၵေႃႈ ၶၢႆပေႃးဢမ်ႇၵုမ်ႇလႆႈသေပွၵ်ႈ။ တေႃႇထိုင်မႄႈၶဝ် ပေႃးယုၵ်ႉယွင်ႈ မၼ်းၸၢႆးဝႃႈ-


"ၸၢႆးမိူင်းလုၵ်ႈၼႆႉမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈမွၵ်ႇတေႉဢိူဝ်ႈ။ မႄႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸဵမ်ၵေႃႉလဵၵ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႊ ဢမ်ႇပဵင်းၸႂ် မိူၼ်ၼႆသေပွၵ်ႈ။ ဢိူဝ်ႈ ၶွင်ႈပူၺ်ႈ(ဢမူၺ်ႇ) ပူႇၼၢႆးသူပၼ်ဝႆႉၼႆႉ ထိုင်ပၢၼ်လုၵ်ႈမႃးယဝ်ႉတႄႉတေယဵၼ်းပဵၼ် ၶမ်းယူႇယဝ်ႉႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ"


"တေလႆႈပဵၼ်ၶႃႈၵႂႃႈမႄႈ ၶႃႈၵေႃႈ မီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၸဵမ်လႂ် ယဝ်ႉၶႃႈ"


" ၸိူင်ႉႁိုဝ်လႃႇၼေႃ လုၵ်ႈၸၢႆး"


"လွင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ဢေႃႈမႄႈ တေလႆႈၶတ်းၸႂ်ဢဝ် ႁၢင်းၵွၺ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ"


"သႃထူႉ သႃထူႉ သႃထူႉ လုၵ်ႈၸၢႆးဢိူၺ်း ၼွင်ႉၸၢႆးလုၵ်ႈၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈမီးတၢင်းႁူႉ မိူၼ်လုၵ်ႈ ႁႂ်ႈမီးတၢင်းယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၵေႃႉသင်ႇသွၼ်ၼတေၢင်းပၼ်လႄႈၼႃႈ"


"ဢေႃႈၶႃႈမႄႈ ၼွင်ႉၸၢႆးၶဝ်ၼႆၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမေႃ ပႆယၢင်ႈၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း လီလီၼၼ်ႉ ၶႃႈတေဢွၼ်ႁူဝ်ၼတေၢင်းၵႂႃႇယူႇၶႃႈ"


" မႄႈလႆႈငိၼ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းလုၵ်ႈၸၢႆးၸိူင်ႉၼႆ မႄႈၵတ်းယဵၼ်ၸႂ်တေႉဢိူဝ်ႈ ပေႃး ၼၼ်ၵေႃႈ မႃးလႄႈ မႃးလႄႈ လုၵ်ႈလုၵ်ႈၶဝ် ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ် ၵိၼ်ၶဝ်ႈ"


ၼွင်ႉၸၢႆးမၼ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃး ၵိၼ်ၶဝ်ႈ ၼဵဝ် ဢုၼ်ႇဢုၼ်ႇယူႇယဝ်ႉ။ တၢင်းၵႂၢင်ႈဝၢင်းႁိူၼ်း ၸၢႆးမိူင်း ၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃး ၵႂၢင်ႈ မိူၼ်ပိူၼ်ႈ သေတႃႉ ၼႂ်းၵၢင်မၼ်း ႁဵတ်းဝႆႉႁိူၼ်းၽႃလၢႆးဢွၼ်ႇ လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်း တၢင်း ဢုၼ်ႇၸႂ် ၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း မိူဝ်းၼႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။ လႆႈယူႇၵႄႈႁိူၼ်းႁူမ်ႈႁၵ်ႉဢွၼ်ႇမႄႈၸိူင်ႉၼႆ တၢင်းၵတ်းယဵၼ်ၸႂ်ၼႆႉ  ဢမ်ႇမီးသင် လႅၵ်ႈ လႆႈယဝ်ႉ။


ၵူၺ်းၵႃႊ သင်ဝႃႈ ၼႂ်းၽိူၼ်ၶဝ်ႈၼၼ်ႉ  မီးပႃးပေႃႈၶဝ်ယူႇ  ၼႆၸိုင်!!!!!!တႅမ်ႈၸိူင်း - ၸၢႆးႁၵ်ႉၶိူဝ်းႁၢၼ်

Share