Wednesday, January 17, 2018

ပွင်ႈၵႂၢမ်း

ဢႃႇသီႊယၼ်ႊ ဢၼ်တႆးလီႁူႉ

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပီႊၶရိတ်ႉ ႒႐႑႔ ၼီႈ သေ ပေႃးဢဝ် ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၸိုင် ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈလၢတ်ႈထိုင် လွင်ႈတူင်ႇဝူင်း ဢႃႇသီႊယၼ်ႊ (ASEAN community)။ ၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇမီး ၸိုင်ႈမိူင်း ႁၢင်းၶေႃသေတႃႉ ႁဝ်းႁႃးထုၵ်ႇလီႁူႉထိုင်ဝႃႈ ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႊ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယူႇသဝ်းယူႇၼႆႉ ပိူၼ်ႈတေၶိုၼ်ႈၼႃႈၵႂႃႇ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ လွင်ႈဢႃႇသီႊယၼ်ႊၼႆႉ လီႁူႉထိုင်ယူႇတေႉတေႉ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိူင်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်း လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၽိုၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ လိၵ်ႈၵဵဝ်ႇၵပ်း ဢႃႇသီႊယၼ်ႊၼႆႉ ၾၢႆႇတႆး ဢမ်ႇပေႃးမီး။

Read more...

ဢၼ်ၵဝ်ထုၵ်ႇလီႁူႉလွင်ႈပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ဢီႈသင်လၢႆလၢႆ

သင်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၸူဝ်ႊပၢၼ်ႁဝ်း မီးလွင်ႈလီၸိုင် ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈမီး လမ်ႉၵတ်ႉ ဢၼ်မေႃ ပွင်ႇၸႂ်ပိူၼ်ႈ။ ၵၢၼ်မေႃပွင်ႇၸႂ်ပိူၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝႃႈ မီးႁႅင်းႁူမ်ႇငမ်းလႆႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵႃႉၵၢၼ်ၶၢႆ ၵႃႊၼၼ်ႉၵွၺ်း။ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ၵူႊတီႈ ယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်မေႃ ပွင်ႇၸႂ် ပၼ်ပိူၼ်ႈ မၼ်းၸွႆႈထႅမ်လႆႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် တူၺ်း တူဝ်ယၢင်ႇ ၼႆႉၵွၼ်ႇ။ 

Read more...

ၽွၼ်းၸႃႉ ယႃႉပႃႇတႅပ်းမႆ့

ၵူၼ်းႁဝ်းၵမ်ႈၼမ် ဝူၼ့်သွၼ်ႇဢဝ်ပဵၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး သုၼ်ႇတူဝ်သေ ႁဵတ်းႁႃဢဝ် ၶူဝ်းၶွင် သၽႃႇဝတူၼ်ႈမႆ့ မေႃႇႁႄႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ မႃးပဵၼ် ၽွၼ်းလီ တူဝ်ၶဝ်။ ၵူၺ်းဢၼ်ပဵၼ် သၽႃႇဝၼႆ့တႄ့ ပေႃးဢမ်ႇမီး တီႈတႃႇတေ ပိုင်ႈဢိင်ၵၼ်ယဝ့်ၼၼ့် ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း တေလႆႈႁၼ် ၽွၼ်းႁၢႆ့ၸႃႉ ၼင်ႇဢၼ်လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃး။

Read more...

ၶႂ်ႈယွၼ်းထၢမ်?

ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလူင်ႁဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းဝူၼ်ႉသေ ဢုပ်ႇပိူၼ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်တႆးၼႆႉ ႁဵတ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၵေႃႈ မၼ်းမွၵ်ႈၵႃႊၼႆႉၵွၺ်း ၸူဝ်ႊပၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉ မၼ်း တိုၼ်း ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈ ၼႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႄႉ ၶိုၼ်းၶႂ်ႈယွၼ်းထၢမ်တူၺ်း ပီၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼၼ်ၼၼ်ႉ ဢိတ်း ဢွၼ်ႇၼိူင်ႈ ၊ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း ဢၼ်သူၸဝ်ႈ ႁၼ်ဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈ ၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ယွၼ်ႉၽႂ်? ယွၼ်ႉပိူၼ်ႈႁႃႉ? ယွၼ်ႉႁဝ်း? ဢမ်ႇၼၼ် ပိူၼ်ႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းယူႇ ပႃးၵမ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ်ႁႃႉ? ၸိူဝ်းၼႆႉၶႂ်ႈယွၼ်းထၢမ်ယူႇ မီးတင်းၼမ်…။

Read more...

ပိုၼ်းၼမ်ႉၶူင်း

ၼမ်ႉၶူင်း

ၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ် ၼမ်ႉမႄႈယႂ်ႇလူင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း မႄႈၼိုင်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး ပေႃးဢဝ်ၼႂ်း ၵမ်ႇၾႃႇဝႃႈၸိုင် ၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉ ပဵၼ် မႄႈၼမ်ႉလူင် ဢၼ်ၸႅဝ်ႈသေပိူၼ်ႈ၊ ပဵၼ်မႄႈၼမ်ႉဢၼ် ႁၢင်ႈလီ သေပိူၼ်ႈ မႄႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆးႁဝ်းၶဝ် ဢဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း ႁဵတ်းပဵၼ် တီႈယၼ်မၼ်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ် တႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ပဵၼ် ၽဵင်ႈၵႂၢမ်းမႃး တင်းၼမ်ယူႇ။ ၼမ်ႉမၢဝ်း ၼမ်ႉတဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ပိူၼ်ႈၵႆႉ ႁဵတ်း ၵႂၢမ်းမၢၵ်ႇ  ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢိၵ်ႇ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းယဝ်ႉ။

Read more...