Sunday, November 19, 2017
image image image image
ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် မိူဝ်ႈၵျုၼ်ႇ 9 ဝၼ်း ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ 200 တူၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း။ Read the Full Story
ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉတႃႇပဵၼ်မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပိုတ်ႇတီႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်မၢတ်ႈ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵိုၵ်း ပၢင်ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ဝၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်း  ပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ ၵမ်ႉၸွႆႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵၼ်း ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸေႊၵႅင်း မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႈ 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တွၵ်ႇတႃႇ ၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး လၢႆလၢႆၵေႃႉသေ လႆႈၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈ ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ဢၼ်ၸုမ်းပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းဢေႃးသထရေးလီႇယႃႇ (Australia Shan Community) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵမ်ႉၸွႆႈမႃး တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တိူင်းၸေႊၵႅင်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ Read the Full Story
ဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ တီႈသွင် ၼႂ်းလိုမ်လိၼ်ဢေးသျႃး   ၼႂ်းသဵၼ်ႈမိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် ဢေးသျႃး ပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် တီႈသွင် ၼႆ ၸုမ်းဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း (Aisan Ranking) ဢၼ်ထတ်းသၢင်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵၼ်ႊၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ ၶွင် မိူင်းဢေးသျႃးၶဝ် ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉ။ Read the Full Story

ၶေႃႈမုၼ်း လီသူၼ်ၸႂ် လႄႈမီးၽွၼ်းလီ

သဵင် သဵင် တိုၼ်ႇ ၸိုၼ်ႇၶိုၼ်ႈၼႃႈ

သဵင်ပီႈၼွင်ႉတႆး ယွၼ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းမီးဝႆႉယူႇ ၵူႊတီႈတီႈၼႂ်းလူၵ်ႈ ႁူမ်ႈသဵင် ႁူမ်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉၵၼ် ၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ၼင်ႇႁိုဝ် ၸၢဝ်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈ တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၶိုပ်ႈၼႃႈ မိူၼ်ပိူၼ်ႈ။

"ပေႃးမီးၵၢင်ၸႂ် ၵၢၼ်ပိူင်လႂ်ၵေႃႈယႃႇ တႃႇဢမ်ႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီး" ၼႆၶႃႈလႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ။

ပေႃးႁဵတ်းၵေႃႈ တိုၼ်းတေဢဝ်လႆႈ ပေႃးယၢင်ႈၵေႃႈ တိုၼ်းတေထိုင်လႆႈ ယိူင်းမၢႆႁူမ်ႈႁဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈဢဝ်လႆႈ ၼၼ်ႉယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ သုတ်းၼႆႉ ၸွင်ႇႁဝ်းမီး ၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈဢဝ်လႆႈတေႉ ၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း!

သဵင်ပီႈၼွင်ႉတႆး မီးသင်?

ၼွၵ်ႈေသၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၵူႈပိူင်ၼၼ်ႉ သဵင်ပီႈၼွင်ႉတႆး ေတမီးပႃး ဝွၵ်း ၊ ၸိူင်း ပွင်ႈၵႂၢမ်းပၢႆးယူႇလီပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ပိုၼ်ႄၽႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈမီးၽွၼ်းလီ ႄလႈတၢင်းၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးႁဝ်း ၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ

ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇတူဝ်လိၵ်ႈတႆး

လႆႈႁဵၼ်းႁူႉဝႆႉ ၶူတ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉပုၼ်ႈတႃႇတူဝ်လိၵ်ႈတႆးၼႆႉ ထုၵ်ႇႄတႇမၵ်းမၼ်ႈမႃး ၼႂ်း Unicode 5.1 တီႈ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉၶိူၼ်ႇေသႃးထီႇယမ်ႇ သေ ယၢမ်းၼႆႉ ထိုင်ဝႆႉ ဝိူဝ်းသျၼ်း 6.2 ယဝ်ႉ။ပေႃးထိုင်မႃး ဝိူဝ်းသျၼ်း 6.3 မႃး လႆႈႁူႉဝႃႈ တေၽိူမ်ႉမီးပႃး ပႃႇလိတႆး ၼႆသေၵွၼ်ႇ။

သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

မိူဝ်ႈၵျုၼ်ႇ 9 ဝၼ်း ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉ 200 တူၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း။

ဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ တီႈသွင် ၼႂ်းလိုမ်လိၼ်ဢေးသျႃး

 

ၼႂ်းသဵၼ်ႈမိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် ဢေးသျႃး ပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႊ ပဵၼ်မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ် တီႈသွင် ၼႆ ၸုမ်းဢေးသျႅၼ်းရႅၼ်ႉၵိင်း (Aisan Ranking) ဢၼ်ထတ်းသၢင်ႁၢႆးငၢၼ်း ၵၼ်ႊၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ ၶွင် မိူင်းဢေးသျႃးၶဝ် ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉ။

ယွတ်ႈၸဵင်တႆး ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ထုင်ႉမိူင်းၶိူဝ်း ၸေႊဝဵင်းသီႇပေႃႉ တူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ထုင်ႉမိူင်းၶိူဝ်း ၸေႊဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၽွတ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး "ယွတ်ႈၸဵင်တႆး" ၼႆသေ တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၶိူဝ်း ။

ၸုမ်းႁူဝ်မိူင်းသႂ် လႄႈ ပရႁိတ ၵုင်းထဵပ်ႈ မိူဝ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႊၽေး ဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ ဝဵင်းၵေးသီး

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သွင်ဝူင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသင်ႇၶ လႄႈၸုမ်း ႁူဝ်မိူင်းသႂ် ဢိၵ်ႇ ပရႁိတ ၵုင်းထဵပ်ႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် မိူဝ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႊၽေး
ဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ ဝဵင်းၵေးသီး ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႊတဝ်ထိူၼ်ႇ ၽႃႇၺႃး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း သွင်ပွၵ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႊတဝ်ထိူၼ်ႇ ၽႃႇၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သွင်ပွၵ်ႈ ၼႆ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ သူင်ႇၶၢဝ်ႇလၢတ်ႈမႃး ၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸရေး ႁူဝ်လူႇ လႄႈ သွၼ်လၢႆးၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆလိၵ်ႈလူင် တီႈၸေႊဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉလိၵ်ႈလူင် တီႈဝတ်ႉတႆးၵဝ်ႈလၵ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇသေ ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ ၸရေး ဢၼ်လႆႈ ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင် တီႈတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸရေး ႁူဝ်လူႇလႄႈ သွၼ်လၢႆးၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆလိၵ်ႈလူင်။

သဵင်ပီႈၼွင်ႉတႆး မွင်းဝႆးႁႅင်းလိၵ်ႈလၢႆး ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းတႆး ယိုၼ်ႈမႃးၸူးတႃႇသေႇ

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈ ၽူႈလူဢၢၼ်ႇထွမ်ႇငိၼ်း လိၵ်ႈၽိုၼ်ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈ ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ပတ်းၽဵဝ်ႈ တႃတၼ် ၸုင်ၸၼ်ပၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်းၶဝ် ႁၼ်သၢႆလႅင်းလႆႈသေၵမ်း။

ႁူင်းႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈ "ႁိူၼ်းၵရုၼႃႇ ၵျွင်းပရႁိတ" ဝဵင်းမူႇၸေႊ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ယႂ်ႇၼမ်

ႁူင်းႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ဢၼ်မီးဝႆႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ႁိူၼ်းၵရုၼႃႇ ၵျွင်းပရႁိတ” (ဂရုဏာစံအိမ် ပရဟိတကျောင်း) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼႆႉ မီးတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ယႂ်ႇၼမ် လႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သူင်ႇၶၢဝ်ႇ မႃးၼင်ႇၼႆ။

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ပိုတ်ႇလုမ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၼႂ်းႁၢင်ပီႊၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပိုတ်ႇလုမ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆလၢႆတီႈ မီးၵူၼ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း ၼမ်လၢႆ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 29 ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တေႃႇထိုင် ႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး လႄႈ တူဝ်တႅၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈဝတ်ႉ သႃႇသၼဝူၺ်ႇပူင်ႇလ ၸေႊဝဵင်း ၶျၢၼ်းမျေႉ တႃႇၸျိၼ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း မၢႆ (9) ၵျွႆးသႄႇၵၢၼ်ႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ။

ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်ၼေဢွၵ်ႇၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈ KIA ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

ပီႈၼွင်ႉ တႆးလႅင် ဢမ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇလႆႈ လွင်ႈ KIA ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း တေႃႇၸၢဝ်းတႆးသေ ဢၢင်ႈၶပ်းၶိုင် လုၵ်ႉဢွၵ်ႇၼေၵၢင်ၸႂ် မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ လႆႈၸူႉတုမ်ၵၼ် တီႈဝတ်ႉ ထမ်ႇမရႅတ်ႉၶီႉတ သေ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ တႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆလႄႈ ၵူၺ်းလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း သေ ၼႄဢွၵ်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

More Articles...

 1. ပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းမၢဝ်းၸေႊၵဝ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆး ပီႊမႂ်ႇတႆး
 2. မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႊမိူင်းမၢၼ်ႊ ၸတ်းႁဵတ်း SEA Game ပွၵ်ႈၵမ်း 27 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ
 3. ပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၼွင်
 4. ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင် တီႈမိူင်းယၢင်း
 5. ၸေႊဝဵင်းၶူဝ်လမ်(ၶူဝ်ၶမ်း) ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး ၵူၼ်းၵိုၼ်းၼမ်လိူဝ်
 6. ၸုမ်းတႆးသူင်ၸႂ်ၶွမ်ႇၽိဝ်းတိူဝ်ႇ(SIIT) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း
 7. ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမသႃႇမိ (49) ပီႊတဵမ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
 8. လုင်းၸၢႆးၾႃႈလႄႈၸၢႆးတၢၼ်းမွင်ႇ ၽူႈၽွင်းတႅၼ်းၸေႊမိူင်း ဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်
 9. ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ(W.S.A) ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉ
 10. ပႃႊတီႊသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လူင်းထတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ

ငဝ်းႁၢင်ႊသဵင်တႆး TV Tai

ယိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ယူႇဢေႃႈ

ဝႅပ်ႉသဵင်ပီႈၼွင်ႉတႆး ယိၼ်းၸူမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၸူိဝ်း ၶဝ်ႈတူၺ်း ပၼ်ႁႅင်း ဝႅပ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ယႂ်ႇၼမ် တေႉတေႉ ၶႃႈေဢႃႈ။ လူိဝ်ေသၼႆႉ ယွၼ်း တိုၵ်းသူၼ်း ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းမီး ပိုၼ်ႉႁူႉ ပၢႆးႁၼ် မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ တႅမ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝွၵ်း ၸူိင်း ပွင်ႈၵႂၢမ်း ႄတႇၵႂႃႇ ၸူိဝ်းဢၼ်ပဵၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ ပၢႆးႁၼ် ၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ ပိုၼ်ႊၽေႈ လတ်း ဝႅပ်ႉ သဵင်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵႂႃႇယူႇၶႃႈ

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

ၽဵင်းၵႂၢမ်း

ၽူႈၶဝ်ႈတူၺ်း မီးၵႃႊႁိုဝ်

We have 39 guests and no members online